Priser

Vi har en uttrycklig non-profitpolicy mot offentliga uppdragsgivare i Sverige varför vi tillämpar Södra sjukvårdsregionens riksavtal för universitetssjukvård med 15% rabatt. Vi åberopar oss fortfarande rätten till ersättning (KPP) för kostnadsytterfall enligt gränsvärdena i NordDRG-viktlistan, och separat rätten till ersättning (KPP) för vårdtid bortom 3 dygn. (Vi ser det därför som naturligt att patienten skrivs direkt hem inom 3 dygn alternativt, förutsatt att medicinskt färdigbehandlad, blir överflyttad till uppdragsgivaren för fortsatt mobilisering och om så krävs kommunal vårdplanering.)

Erbjuden vård kan tecknas mellan verksamhetschef och Aeos utan krav på upphandling via ett sk direkt vårdavtal upp till EU:s tröskelvärde om 7 802 550 SEK exkl. moms för respektive behandling, år och sjukvårdsregion enligt bilaga 2a (CPV-kod 85120000-6 resp. 85121300-6) i Lagen om offentlig upphandling (LOU, 2007:1091). Förslagsvis används nedan blankett mellan parterna vid avtalstecknande.

© 2024 Aeos Lund Sweden AB
En hemsida från Bravissimo