Etiskt ställningstagande

Aeos startades med visionen att avlasta den högspecialiserade offentliga ortopediska sjukvården genom att utgöra ett flexibelt komplement och en självklar samarbetspartner.

Är du patient och har fått vänta i mer än 90 dagar på din ortopediska operation, utan möjlighet att åtnjuta din lagstadgade rätt till vårdgaranti, så hoppas vi genom Aeos kunna erbjuda dig ett alternativ.

Kort, så är vår förhoppning att kunna bidra till en mer rättvis vård. Denna självklarhet är tydligt formulerad av såväl lagmannen som riksdagen, och på senare tid av den särskilda utredaren:

I 2 § HSL anges att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Denna etiska princip förtydligades ytterligare i regeringsproposition 1996/97:60 som riskdagens samtliga partier stod enade bakom: ”… Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att mer av hälso- och sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten (utöver vad en ren kostnadseffektivitetsbedömning ger vid handen).”

Gunilla Gunnarsson, särskild utredare för ökad tillgänglighet (S2020:12), konstaterar att den offentliga sjukvården säkerställer att de med livshotande tillstånd får vård men ställer sig samtidigt frågan vem som egentligen ansvarar för övriga. Särskilt de som av olika skäl inte kan nyttja vårdgarantin och därför kan behöva vänta betydligt längre, ibland flera år.

© 2024 Aeos Lund Sweden AB
En hemsida från Bravissimo