Integritetspolicy & Cookies

Så hanterar vi dina personuppgifter
För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi behandlar bara personuppgifter om vi har laglig grund för det. Dina personuppgifter använder vi för att kunna ge dig trygg och säker vård. Vi använder även personuppgifterna för vår verksamhets- och kvalitetsuppföljning.

Aeos Lund Sweden AB (nedan benämnt Aeos), organisationsnummer 559388–7606, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet, där Advanced Elective Orthopaedic Services Lund Sweden ingår.

Det är huvudsakligen två lagstiftningar som styr hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet – EU:s Dataskyddsförordning (eng. GDPR=General Data Protection Regulation, 25 maj 2018), i Sverige även kompletterad med en uppsättning nationella regler som går under beteckningen SFS 2018:218, samt Patientdatalagen (2008:355). Nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder skyddar dina personuppgifter hos oss och du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. På denna sida kan du läsa mer om vår integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en fysisk, nu levande person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara ett namn, en e-postadress, ett telefonnummer, en postadress och ett födelsedatum. Bilder och filmsekvenser är också en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Platsdata och IP-adresser inkluderade i sk cookies är andra exempel på personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas och varför?
Vi inhämtar nödvändiga personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och för att tillhandahålla våra patienter trygg och säker vård i enlighet med lagstiftning och myndighetskrav.

Exempel på personuppgifter vi enligt lag (patientdatalagen 2008:355) är skyldiga att journalföra är personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om när och vad du behandlats för samt vilka mediciner du fått utskrivet. En del av personuppgifterna rapporteras till nationella kvalitetsregister (för att där vara helt avidentifierade för utomstående).

Hur inhämtas personuppgifter och vilka kan komma att ta del av dem?
Vi börjar behandla dina personuppgifter i samband med att du söker vård hos oss. De första personuppgifterna kan alltså komma direkt från dig själv eller indirekt genom remiss. Med ditt samtycke kan det även innebära att vi inhämtar uppgifter från Region Skåne, annan region eller enskilda vårdgivare, och i förekommande fall från Folkbokföringsregistret och Försäkringskassan.

Informationen kommer att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra tekniska plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett säkert sätt.

Dina personuppgifter används av de anställda inom aeos som tilldelats behörighet att ta del av personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete. Sträng sekretess råder för uppgifter om patienters hälsa och annan personlig information (patientsäkerhetslagen (2010:659)). Vi lämnar därför inte ut personuppgifter till någon förutom i de fall vi fått ett uttryckligt samtycke av dig eller är skyldiga till det för laglig efterlevnad.

Var och hur länge sparas personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas inom EU/EES.

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Lagar och förordningar kan dock föreskriva olika tider för hur länge en personuppgift får sparas; för patientjournaler gäller till exempel att dessa enligt lag måste sparas i minst tio år.

Vilka rättigheter har jag som patient?
Insyn
Du kan ta del av dina personuppgifter som finns hos oss. Du har rätt att ta del av din patientjournal genom att till exempel begära ut en kopia. Du har även rätt att få veta vem som läst din journal, samt i vilka register dina personuppgifter finns med i.

Ändra uppgifter
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Radera uppgifter
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också ”rätten att bli bortglömd” (Art. 17 GDPR). I dessa fall ska Aeos utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna.

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud har i uppdrag att se till att Aeos behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, regler och praxis. Hit kan du vända dig för generella frågor kring dina personuppgifter och för att utnyttja dina rättigheter avseende dessa.

Klagomål
Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade så kan du vända dig till vårt dataskyddsombud via gdpr@aeos.se eller skriva till oss på postadressen;

Advanced Elective Orthopaedic Services Lund Sweden
Nytorpsgatan 17
216 11 Limhamn

Du har möjlighet att framföra / lämna klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter direkt hos IMY (Integritetsskyddsmyndigheten, f.d. Datainspektionen).

Om du vill få prövat att radera journaluppgifter så är det i stället till IVO du ska vända dig.

Cookies
Cookies är filer som sparas på din telefon, surfplatta eller dator när du besöker en webbplats. De lagrar information om hur du använder webbplatsen, till exempel vilka sidor du besöker. Cookies är inte virus eller datorprogram. De är väldigt små så tar inte mycket plats.

Hur vi samlar in information
Vi använder Google Analytics för att analysera hur användare använder webbplatsen. Verktygen använder cookies för att samla in standardlogginformation på Internet och information om besökarnas beteende i anonym form. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive platsdata och IP-adress) överförs till Google. Denna information används sedan för att utvärdera besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om webbplatsaktivitet.

De personuppgifter vi samlar in via formulär lagras i vårt krypterade Microsoft CRM- och marknadsföringssystem. Vi samlar inte in några känsliga personuppgifter.

Hur vi använder cookies
Vi använder cookies för att få vår webbplats att fungera och för att optimera användarupplevelsen på webbplatsen. Till exempel genom att hålla den säker, komma ihåg vilka popup-fönster du har sett, mäta hur du använder vår webbplats, till exempel vilka länkar du klickar på (analyscookies).

Informationsdelning från tredje part
Aoes använder endast information enligt definitionen i denna policy, vilket innebär att vi aldrig kommer att sälja, handla eller på annat sätt dela din personligt identifierbara eller anonymiserade information. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som stöder oss i att driva vår webbplats eller betjäna våra besökare så länge dessa partners följer våra sekretessriktlinjer. Vi kan vara skyldiga att lämna ut information när detta är obligatoriskt för att följa lagen eller för att skydda dina eller våra rättigheter, egendom eller säkerhet.

Samtycke och ändringar
Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår integritetspolicy. Eventuella uppdateringar av integritetspolicyn kommer att återspeglas på denna sida. Denna sida uppdaterades senast i maj2023.

Tack för att du besöker oss! Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om vår policy eller praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på gdpr@aeos.se.

© 2024 Aeos Lund Sweden AB
En hemsida från Bravissimo